wczytywanie treści
Aktualności
28-03-2020
Nowe Zarządzenia Biskupa Włocławskiego w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

Nowe Zarządzenia Biskupa Włocławskiego w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów
państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia
21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., z dniem
dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Włocławskiej, co następuje:

 


Sprawowanie sakramentów i innych nabożeństw
1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć
maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem
oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności
osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach
kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą
internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne
boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.


2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej
przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie
osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.


3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez
udziału osób postronnych.


4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas
liturgii pogrzebowej, zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. W liczbie tej nie mieści się
celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.


5. Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub
za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny
(maksymalnie do 5 osób), bez trumny z ciałem i bez urny z prochami zmarłego.


6. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji przy grobie, bez konduktu
i bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.


7. Odwołane zostają wszystkie inne celebracje i nabożeństwa okresowe odprawiane
w kościołach z udziałem wiernych, w tym Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale.


8. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można
umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się
z prośbą o spowiedź.
c. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających
sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem
a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych
otwartych konfesjonałach.

d. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć
o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu
przeszkody.
e. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi
parafialne.

9. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym,
którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią,
z wyjątkiem:
a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko
chorym, którzy o to poproszą.
b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako
Wiatyku.

10. Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych
i świadków.


11. Zaleca się przełożenie planowanych chrztów na czas po ustaniu epidemii. Jeżeli jednak
chrzest święty miałby być udzielony, to tylko poza Mszą świętą, przy udziale rodziców
i chrzestnych. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów
zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych.
W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać
wody wcześniej poświęconej.


Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej


12. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.
Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać
w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych
spowiedzi).


13. Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do
przedłużenia bądź odwołania stanu epidemii.


14. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.
Zasady pełnienia posługi duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu na terenie Diecezji
Włocławskiej zostaną określone oddzielnym dokumentem.


Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku
z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020), które nie
zostały zmienione niniejszym dekretem.


Wyrażam wdzięczność kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii,
osobom życia konsekrowanego za ich nieustającą modlitwę, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń.


Wszystkich zachęcam do głębokiego przeżycia ostatnich tygodni Wielkiego Postu,
do gorliwej modlitwy, a zwłaszcza do ofiarowania cierpienia fizycznego i duchowego
w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

 

+Wiesław Mering
BISKUP WŁOCŁAWSKI

 

ks. Artur Niemira

KANCLERZ KURII